Joker Wild (Netent)

4.93
101
Joker Wild (Netent)


Joker Wild Game Rules

 • Joker Wild is played with a 53-card deck, the regular 52-card deck plus a joker.
 • Joker Wild follows conventional poker rules concerning how hands are formed, with one exception: A joker is a "wild" card, which means that it is counted as the most favourable card when used to complete a winning hand.
 • This is a single deck game where the cards are reshuffled for each hand.

Special Hands

 • Apart from the regular hands (two pair, three of a kind, straight, flush, full house, four of a kind, straight flush) there are some special hands in Joker Wild:
 • 5 of a Kind. All five cards are the same value, with jokers used to complete it.
 • Royal Straight Flush. A royal straight flush with a joker used to complete it.
 • Natural Royal Flush. Royal straight flush without using any joker.
 • Kings or Better. A pair of kings or aces, or king or ace completed with a joker.

How to Play

Joker Wild 1 hand version

 • Click BET LEVEL to set your bet between 1 to 5 coins.The highlighted paytable column corresponds to your bet.
 • You can also change the coin value by clicking on the up and down arrows by the Coin Value display to the right of the game buttons.
 • Click DEAL to deal the first hand. Cards that are part of a winning hand are automatically held.
 • To select or clear cards to hold, you can either click the cards, or the corresponding hold button, or corresponding numbers [1-5] on the keyboard.
 • The text HELD will appear over the cards that you have selected.
 • Once you have chosen the cards you would like to hold, click DRAW to deal the second hand.
 • Winnings are determined by your final hand and are listed in the WIN display to the left of the game buttons.

Joker Wild multi-hand versions

 • Click BET LEVEL to set your bet between 1 to 5 coins per hand. The highlighted paytable column corresponds to your bet.
 • You can also change the coin value by clicking on the up and down arrows by the Coin Value display to the right of the game buttons.
 • Click DEAL to deal your starting hand.
 • Cards that are part of a winning hand are automatically held.
 • To select or clear cards to hold, you can either click the cards, or the corresponding hold button, or corresponding numbers [1-5] on the keyboard.
 • The text HELD will appear over the cards that you have selected.
 • The cards selected will be held for every hand.
 • Once you have chosen the cards you would like to hold, click DRAW to deal new hands; the deck is reshuffled for each hand.
 • Winnings are determined by combining the value of all your final hands and are listed in the WIN display to the left of the game buttons.

Gamble

 • Every time you get a winning hand, you have the opportunity to bet your winnings in a Double Up game.
 • The Double Up feature can be enabled by clicking GAMBLE.By clicking COLLECT you collect your winnings and go on to the next round.
 • In the tools menu you can also choose to either start double up automatically every time you get a win or disable the double up feature.
 • On a new screen, a single card is shown, face down. You can choose to either:
  • Guess the card's colour: Click on either the red or black button to the left of the card or
  • Guess the suit of the card: Click on one of the four suit buttons to the right of the card.
 • You can keep doubling as long as you keep winning. Or if you prefer, you can click COLLECT to stop and return to the main game.
 • Please note that a new deck is used for each card drawn.

Paytable

 • The paytable for the one hand version of the game displays on screen. To view the paytable for other versions of the game, click PAYTABLE.

Game settings

 • Click the spanner icon in the game panel. Select to enable the following options for the game in the Game Settings menu:
 • Sound effects. Turn on or off the game sounds.
 • Fast play. Turn on or off the fast play feature.
 • Always gamble. Always have the gambling feature on.
 • Never gamble. Turn the gambling feature off.
 • Game history. Click to view your latest game history
 • Note: Some casinos may operate without all of the listed game settings.

Return to Player

 • The theoretical return to player for this game is 97.95%

Additional Information

 • The following game features and settings may be subject to the terms and conditions of the gaming site. For more information on the following, refer to the gaming website:
  • The procedures used to manage unfinished game rounds.
  • The time after which inactive game sessions automatically end.
 • In the event of malfunction of the gaming hardware/software, all affected game bets and payouts are rendered void and all affected bets refunded.
PL DESC:

Zasady gry Joker Wild

 • Gra Joker Wild jest rozgrywana talią 53 kart – standardową talią 52 kart oraz jokerem.
 • Zasady układów rozdań z grze Joker Wild są takie same, jak w pokerze konwencjonalnym, z jednym wyjątkiem: Joker jest kartą zastępczą, co oznacza, że jest liczony jako najbardziej przydatna karta użyta do uzupełnienia zwycięskiego rozdania.
 • Gra odbywa się za pomocą jednej talii, która jest tasowana po każdym rozdaniu.

Rozdania specjalne

 • W pokerze Joker Wild, oprócz zwykłych rozdań (Dwie pary, Trójka, Strit, Kolor, Full, Kareta, Poker, Poker królewski), istnieją również rozdania specjalne:
 • Piątka. Wszystkie pięć kart ma tą samą wartość, a jokery uzupełniają układ.
 • Poker królewski. Poker królewski z jokerem uzupełniającym układ.
 • Zwykły poker królewski. Poker królewski bez jokera w układzie.
 • >Króle lub wyżej. Para Króli lub Asów uzupełniona Jokerem.

Jak grać

 • Joker Wild, wersja z jednym rozdaniem
 • Kliknij POZIOM STAWKI, aby wybrać liczbę monet: od 1 do 5.Wyróżniona kolumna tabeli wypłat odpowiada wniesionemu zakładowi.
 • Wartość monet można również zmienić, klikając strzałkę w górę lub w dół obok ekranu Wartość monet z prawej strony przycisków do gry.
 • Kliknij ROZDAJ, aby rozpocząć pierwsze rozdanie. Karty, będące częścią zwycięskiego rozdania, są automatycznie zatrzymywane.
 • Aby wybrać lub usunąć karty, które mają być zatrzymane, można kliknąć wybrane karty, odpowiedni przycisk zatrzymania lub odpowiadające im cyfry [od 1 do 5] na klawiaturze.
 • Nad wybranymi kartami pojawi się informacja ZATRZYMANA.
 • Po wybraniu kart, które chcesz zatrzymać, kliknij WYCIĄGNIJ, aby rozpocząć drugie rozdanie.
 • Wygrane są określane na podstawie ostatniego rozdania i wyświetlane na wyświetlaczu WYGRANA z lewej stronie przycisków do gry.

Joker Wild, wersja z wieloma rozdaniami

 • Kliknij POZIOM STAWKI, aby dla każdego rozdania wybrać liczbę monet: od 1 do 5. Podświetlona tabela wypłat odpowiada wybranemu zakładowi
 • Wartość monet można również zmienić, klikając strzałkę w górę lub w dół obok ekranu Wartość monet z prawej strony przycisków do gry.
 • Kliknij ROZDAJ, aby rozdać rozdanie początkowe.
 • Karty, będące częścią zwycięskiego rozdania, są automatycznie zatrzymywane.
 • Aby wybrać lub usunąć karty, które mają być zatrzymane, można kliknąć wybrane karty, odpowiedni przycisk zatrzymania lub odpowiadające im cyfry [od 1 do 5] na klawiaturze.
 • Nad wybranymi kartami pojawi się informacja ZATRZYMANA.
 • Wybrane karty zostaną zatrzymane dla wszystkich rozdań.
 • Po wybraniu kart, które chcesz zatrzymać, kliknij WYCIĄGNIJ, aby rozpocząć drugie rozdanie. Talia jest tasowana przed każdym rozdaniem.
 • Wygrane są określane na podstawie wartości wszystkich rozdań i są wyświetlane na ekranie WYGRANA z lewej strony przycisków do gry.

Gamble

 • Z każdym zwycięskim rozdaniem pojawia się możliwość postawienia wygranej w grze Double Up .
 • Funkcję Double Up można włączyć, klikając przycisk GAMBLE.Klikając ZBIERZ, odbierasz wygraną i przechodzisz do następnej rundy.
 • W menu Narzędzia można również wybrać opcję automatycznego podwajania stawki po każdej wygranej lub wyłączyć tę opcję.
 • Na nowym ekranie pokazana jest pojedyncza zakryta karta. Do wyboru są następujące opcje:
 • Zgadnij kolor karty: Kliknij czerwony lub czarny przycisk z lewej strony karty lub
 • Zgadnij kolor karty: Kliknij jeden z czterech przycisków odpowiadających kolorom z prawej strony karty.
 • Stawkę można podwajać dopóki gracz wygrywa. Można również kliknąć ZBIERZ, aby przerwać grę i powrócić do głównej gry.
 • Należy zauważyć, że dla każdej wyciąganej karty używana jest nowa talia.

Tabela wypłat

Paytable dla wersji z jednym rozdaniem pojawi się na ekranie gry. Aby zobaczyć paytable dla innych wersji gry, kliknij PAYTABLE.<>

Ustawienia gry

 • Kliknij ikonę klucza w panelu gry. Włącz poniższe funkcje gry w menu Ustawień gry:
 • Efekty dźwiękowe. Włącza lub wyłącza dźwięki gry.
 • Szybka gra. Włącz lub wyłącz funkcję szybkiej gry.
 • Graj Gamble zawsze. Włącza na stałe funkcję Gamble.
 • Nie graj Gamble nigdy.Wyłącza funkcję Gamble.
 • Historia gry. Kliknij, aby wyświetlić najnowszą historię gry
 • Uwaga: Niektóre kasyna mogą działać bez wszystkich wymienionych ustawień gier.

Zysk dla gracza

Teoretyczny zysk dla gracza w tej grze to 97.95%

Informacje dodatkowe

 • Następujące funkcje gry i ustawienia mogą podlegać regulaminowi witryny. Więcej informacji na poniższe tematy można znaleźć w witrynie:
 • Procedury wykorzystywane w przypadku niezakończonych rund gier.
 • Czas, po którym nieaktywne sesje gry zostają automatycznie zakończone.
 • W przypadku usterki sprzętu lub oprogramowania do gier, wszystkie stawki i wypłaty dotknięte usterką są uznane za nieważne, a wszystkie stawki zwrócone.

Tłumaczenia terminologii gry

 • Uwaga: Poniższa tabela ma zastosowanie tylko, jeśli gra rozgrywana jest w języku innym niż angielski.
 • Termin angielski Termin przetłumaczony
 • Paytable Tabela wypłat
 • Double Up Double Up
 • Natural Royal Flush Zwykły poker królewski
 • Royal Straight Flush Poker królewski w kierach
 • Straight Flush Poker
 • Straight Pojedynczy zakład
 • Flush Kolor
 • Win Wygrana
 • Hold Zatrzymaj
 • Gamble Postaw
RATING:
4.93
VOTES:
101
PROVIDER:
netent
RTP:
97.95%
Variance
other
Max win
0
Max bet
10
Paylines
-
Layout
other
Release
Game provider
RTP
Variance LOW
Max win(coins) -
Max Bet 10
Layout N/A x N/A
Reels(Rows) N/A (N/A)
Paylines -
Devices Desktop / Mobile / Tablet
Technology FLASH
Game release 2016-06-06
  • Joker Wild (Netent) Game properties
  • Name Joker Wild (Netent)
  • RTP 97.95%
  • Variance other
  • Max win (coins) 0
  • Min bet (Max bet) 10
  • Layout other
  • Paylines -
  • Supported devices Desktop, Mobile
  • Technology HTML5
  • Released
  Game features
  30%
  Hit rate
  97.95%
  RTP
  other
  Layout
  -
  Paylines
  10
  Min bet (Max bet)
  other
  Variance
  Joker Wild (Netent) Screens