Corrida Romance

4.80
863
Corrida Romance

Game Rules

 • All wins are paid for combinations of the same symbol on active line, from left to right, except SCATTER, which pays at any position on the reels.
 • Each new game costs one stake.
 • On active line only higher win is paid.
 • Wins for SCATTERS are added to active line wins.
 • WILD substitutes for any other symbol except SCATTER and MULTIPLIER.
 • 3, 4 or 5 SCATTER symbols scattered without gaps on the reels from left to right, starting from the first reel, trigger 10 FREE BONUS SPINS.
 • Each occurrence of the MULTIPLIER symbol on the middle reel during FREE BONUS SPINS doubles the win counter.
 • FREE SPINS cannot be triggered again during FREE BONUS SPINS.

The theoretical return to player for this game is 96.33%.

  • Corrida Romance thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Corrida Romance
  • RTP 96.33%
  • Biến thể other
  • Tiền thắng tối đa (xu) 5000
  • Cược tối thiểu (cược tối đa) 100
  • Bố cục 5x3
  • Dòng trả thưởng 20
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành 12.09.2013
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  96.33%
  RTP
  5x3
  Bố cục
  20
  Dòng trả thưởng
  100
  Cược tối thiểu (cược tối đa)
  other
  Biến thể
  Corrida Romance Màn hình