Lucky Diamonds

4.80
264
Lucky Diamonds

Game Rules

This is a 3-reel slot machine with one payline. Only the highest win is paid.

The diamond symbol is wild and substitutes for any other reel symbol to help comprise winning combinations. One diamond doubles the normal prize for a winning combination. Two diamonds quadruple the normal prize for a winning combination, except when the combination is 3 diamonds.

The theoretical return to player for this game is 93.99%.

  • Lucky Diamonds thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Lucky Diamonds
  • RTP
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  low
  Biến thể
  Lucky Diamonds Màn hình