Wild Melon

4.80
862
Wild Melon

Game Rules

This is a 3-reel slot machine with one payline. Only the highest win is paid.

The melon symbol is a scatter symbol which is wild and substitutes for any other reel symbol to help comprise winning combinations on the payline. The melon symbols constitutes a winning combination even on the lines above and below the payline.

The theoretical return to player for this game is 93.72%.

  • Wild Melon thuộc tính trò chơi
  • Tên trò chơi Wild Melon
  • RTP
  • Biến thể low
  • Tiền thắng tối đa (xu) 0
  • Cược tối thiểu (cược tối đa)
  • Bố cục other
  • Dòng trả thưởng
  • Thiết bị được hỗ trợ vi tính, di động
  • Công nghệ HTML5
  • Đã phát hành
  tính năng trò chơi
  30%
  tỷ lệ trúng
  other
  Bố cục
  low
  Biến thể
  Wild Melon Màn hình