Xi You Ji

4.46
136
Xi You Ji
  • Xi You Ji Game properties
  • Name Xi You Ji
  • RTP
  • Variance mid
  • Max win (coins) 0
  • Min bet (Max bet)
  • Layout other
  • Paylines
  • Supported devices Desktop, Mobile
  • Technology HTML5
  • Released
  Game features
  30%
  Hit rate
  other
  Layout
  mid
  Variance
  Xi You Ji Screens